Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Referent  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-10-26  
Data wygaśnięcia
2018-01-14  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

                        DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                                         OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Referent

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat lub ½ etatu
Liczba kandydatów do wyłonienia – 2 do 4 osób (w zależności od wymiaru czasu pracy)
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Termin zatrudnienia: w okresie od 1 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

Wymagania konieczne:
•    obywatelstwo polskie;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;
•    wykształcenie wyższe (preferowane magisterskie);
•    staż pracy minimum 1 rok  (w tym 6 miesięcy w administracji samorządowej),
•    znajomość przepisów:
     -  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016
          poz. 1518 ze zm.),
     -  Ustawy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
          opiekunów (t.j. Dz. U. 2016 poz. 162 ze zm.),
     -  Ustawy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
          (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1851 ze zm.),
     -  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
          (t.j. Dz. U. 2017 poz. 489 ze zm.)
     -  Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
          (Dz.U. 2016 poz. 1860);
     -  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
          (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257);
     -  Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
          (Dz.U. 2017 poz. 1201)
     -  Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 ze zm.);
     -  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
         (t.j. Dz.U. 2017 poz. 682 ze zm.);
•    biegła znajomość obsługi komputera;
•    obsługa programów Microsoft Office;
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
•    wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, administracyjne;
•    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
•    doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
•    samodzielność, komunikatywność;
•    rzetelność, sumienność;
•    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych / pod presją czasu;
•    obsługa programu informatycznego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu
      alimentacyjnego „SYGNITY“.

Główne obowiązki:
•    obsługa klienta;
•    sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;
•    sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych;
•    terminowe realizacje zadań wynikających z przydziału czynności;
•    umiejętność interpretowania aktów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    list motywacyjny;
•    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
•    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
•    kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły;
•    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
•    kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
•    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
•    oświadczenie o niekaralności;
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      w celu rekrutacji.

Na oświadczeniu musi być złożony własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać do  26 października 2017 roku do godziny 1400
pod adresem:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19
Sekretariat
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego”.

Inne informacje:
•    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
•    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
•    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
•    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
      i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
      przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
      zostaną odesłane na adres kandydata.
•    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd -
      w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane w ww. terminie ulegną
      zniszczeniu.
•    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
      oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
      Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
•    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
       o pracę dostarczyć pracodawcy:
      -   zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do
           zatrudnienia na ww. stanowisku,
      -   zaświadczenie o niekaralności,
•    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.                                            D Y R E K T O R
                      Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                     w Nowym Dworze Gdańskim
 

                                       /-/  mgr Katarzyna Jureko