Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY/STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-12-29  
Data wygaśnięcia
2018-02-15  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

     DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                              W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                    OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

PRACOWNIK SOCJALNY/STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1 etat
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Stanowisko - uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w zawodzie
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19

Wymagania konieczne:
-    wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone
      w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769) -
      pracownikiem  socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej
      wymienionych warunków:
-    posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
-    ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
-    do 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do
       wykonywania  zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
•    pedagogika,
•    pedagogika specjalna,
•    politologia,
•    polityka społeczna,
•    psychologia,
•    socjologia,
•    nauki o rodzinie;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
       i  systemie pieczy zastępczej;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
       administracyjnego;
-    znajomość obsługi komputera, w szczególności programu POMOST;

Wymagania dodatkowe:
-    staż pracy, mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej;
-    cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
       sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres;
-    umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
-    samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
-    prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

Główne obowiązki:
-    rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji,
      wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki
      tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej
      sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
-    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
-    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z
      pomocy społecznej;
-    zaspokajanie potrzeb podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
-    współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu dla
      osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązy-
      wania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
      i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
-    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

Wymagane dokumenty:

-    list motywacyjny;
-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
-    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
-    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
       zawodowe;
-    inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy;
-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:

-    do dnia:          29 grudnia 2017 r.
-    do godziny:     12:00
pod adresem:        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                          82-100 Nowy Dwór Gdański
                          ul Konopnickiej 19
                          Sekretariat

z dopiskiem:    „Pracownik socjalny”  (grudzień 2017 r. -II)

I,lnne informacje:

-    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
-    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
-    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
-    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
       i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
       przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
       zostaną odesłane na adres kandydata.
-    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
      Dworze Gd - w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru,  nieodebrane
      w ww. terminie ulegną zniszczeniu.
-    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
      oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
-    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
      o pracę dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
-    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.                                                            D Y R E K T O R
                                   Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   w Nowym Dworze Gdańskim

                                                      /  mgr Katarzyna Jureko