Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY/STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-12-29  
Data wygaśnięcia
2018-02-15  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

     DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                              W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                    OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

PRACOWNIK SOCJALNY/STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1 etat
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Stanowisko - uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w zawodzie
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19

Wymagania konieczne:
-    wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone
      w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769) -
      pracownikiem  socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej
      wymienionych warunków:
-    posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
-    ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
-    do 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do
       wykonywania  zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
•    pedagogika,
•    pedagogika specjalna,
•    politologia,
•    polityka społeczna,
•    psychologia,
•    socjologia,
•    nauki o rodzinie;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
       i  systemie pieczy zastępczej;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
       administracyjnego;
-    znajomość obsługi komputera, w szczególności programu POMOST;

Wymagania dodatkowe:
-    staż pracy, mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej;
-    cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
       sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres;
-    umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
-    samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
-    prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

Główne obowiązki:
-    rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji,
      wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki
      tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej
      sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
-    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
-    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z
      pomocy społecznej;
-    zaspokajanie potrzeb podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
-    współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu dla
      osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązy-
      wania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
      i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
-    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

Wymagane dokumenty:

-    list motywacyjny;
-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
-    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
-    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
       zawodowe;
-    inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy;
-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:

-    do dnia:          29 grudnia 2017 r.
-    do godziny:     12:00
pod adresem:        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                          82-100 Nowy Dwór Gdański
                          ul Konopnickiej 19
                          Sekretariat

z dopiskiem:    „Pracownik socjalny”  (grudzień 2017 r. -II)

I,lnne informacje:

-    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
-    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
-    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
-    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
       i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
       przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
       zostaną odesłane na adres kandydata.
-    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
      Dworze Gd - w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru,  nieodebrane
      w ww. terminie ulegną zniszczeniu.
-    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
      oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
-    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
      o pracę dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
-    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.                                                            D Y R E K T O R
                                   Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   w Nowym Dworze Gdańskim

                                                      /  mgr Katarzyna Jureko

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się