Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Pracownik socjalny do projektu AFLATOUN  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-04-05  
Data wygaśnięcia
2017-06-21  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

                 DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                      W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                                           OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:


                                                        Pracownik socjalny do projektu
      „Aflatoun - znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański”
        w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim


Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1 etat
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy)
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19
Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ujętych w budżecie projektu ,,Aflatoun - znaczy zmiany dla mieszkańców Miasta i Gminy  Nowy Dwór Gdański’’.

 Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z  kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;  lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ( zgodnie z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy społecznej);

Wymagania dodatkowe:
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
     i  systemie pieczy zastępczej;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-    znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania
     administracyjnego;
-    znajomość obsługi komputera, w szczególności program POMOST;
-    mile widziany staż pracy.

Główne obowiązki:
-    rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji, wskazówek
      i pomocy w  zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą
      zdolne samodzielnie rozwiązywać  problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
      skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
-    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
-    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy
      społecznej;
-    zaspokajanie potrzeb podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
-    współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu dla osób
      będących w trudnej  sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania
      problemów i udzielania pomocy przez  właściwe instytucje państwowe, samorządowe i
      organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
-    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

Wymagane dokumenty:

-    list motywacyjny;
-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
-    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
-    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
      zawodowe;
-    inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy;
-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Miejsce i termin składania ofert:


-    do dnia:         5 kwietnia 2017 r.
-    do godziny:    1200
pod adresem:       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                82-100 Nowy Dwór Gdański
                                ul Konopnickiej 19
                                Sekretariat


z dopiskiem:    „Pracownik socjalny do projektu AFLATOUN”

Inne informacje:

-    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
-    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
-    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
-    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
      i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez
      okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną
      odesłane na adres kandydata.
-    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd - w
      terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru,  nieodebrane w ww. terminie ulegną
      zniszczeniu.
-    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
      na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze
      Gd., ul. Konopnickiej 19,
-    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o
      pracę dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
-    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.                                                                                D Y R E K T O R
                                                    Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                        w Nowym Dworze Gdańskim

                                                                         /-/  mgr Katarzyna Jureko

Załączniki

  logo.jpg 20,09 KB (jpg) szczegóły pobierz