Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Psycholog do projektu AFLATOUN  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-04-05  
Data wygaśnięcia
2017-06-21  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

             DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                              W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                                   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

                                                      Psycholog do projektu
„Aflatoun - znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański”
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim


Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (w równoważnym czasie pracy)
Okres zatrudnienia – 3 miesiące
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19
Godziny pracy: w godzinach pracy MGOPS;
Wynagrodzenie: finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ujętych w budżecie projektu ,,Aflatoun - znaczy zmiany dla mieszkańców Miasta i Gminy  Nowy Dwór Gdański’’.


Wymagania konieczne:
-    wykształcenie wyższe na kierunku Psychologia;                                                
-    staż pracy minimum 1 rok na stanowisku psycholog;
-    zdolność do samodzielnej pracy, w tym także w warunkach trudnych;
-    dobra organizacja pracy;
-    umiejętność skutecznego komunikowania się;
-    odporność na stres;
-    kreatywność;
-    cierpliwość, sumienność, terminowość, odpowiedzialność;
-    dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów unijnych z uwzględnieniem
      organizacji i przeprowadzania treningu umiejętności psychospołecznych

Główne obowiązki:
-    indywidualne konsultacje psychologiczne z uczestnikami projektu;
-    udzielanie wsparcia psychologicznego;
-    opracowywanie ankiet;
-    opracowywanie diagnozy psychologicznej i sporządzanie opinii;
-    prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi
      zasadami  i przepisami prawa;
-    współdziałanie w ramach projektu z Koordynatorem, asystentem Koordynatora
     i Pracownikiem socjalnym.

Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny;
-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
-    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
-    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
      zawodowe;            
-    inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy;
-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Miejsce i termin składania ofert:

-    do dnia:          5 kwietnia 2017 r.
-    do godziny:     1200
-    pod adresem:   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                 82-100 Nowy Dwór Gdański
                                 ul Konopnickiej 19
                                 Sekretariat


-    z dopiskiem:       „Psycholog do projektu AFLATOUN” (2)


Inne informacje:

-    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
     w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
-    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
-    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
-    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
      i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
      przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
      zostaną odesłane na adres kandydata.
-    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd
      w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru,  nieodebrane w ww. terminie
      ulegną zniszczeniu.
-    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
      oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
      Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
-    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
      o pracę dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
-    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.        
                                                                              D Y R E K T O R
                                                       Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                     w Nowym Dworze Gdańskim

                                                                       /-/  mgr Katarzyna Jureko

Załączniki

  logo.jpg 20,09 KB (jpg) szczegóły pobierz