Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
księgowość  
Stanowisko
Księgowy do projektu  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-03-24  
Data wygaśnięcia
2017-06-30  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

                       Ogłoszenie o naborze na stanowisko:   Księgowy do projektu
         „Aflatoun - znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański”
          w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.  


         
           Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowy do projektu „Aflatoun - znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Priorytet 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2.

Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1/4 etatu
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Okres zatrudnienia – na czas realizacji projektu
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gd., ul. Wejhera 3
Godziny pracy: w godzinach pracy urzędu/MGOPS;
Wynagrodzenie: finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ujętych w budżecie projektu ,, Aflatoun - znaczy zmiany dla mieszkańców Miasta i Gminy  Nowy Dwór Gdański’’.

Wymagania konieczne:
-    obywatelstwo polskie;
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
-    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-    nieposzlakowana opinia;
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;
-    wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe na podbudowie średniego ekonomicznego,
-    staż pracy minimum 3 lata,
-    doświadczenie w pracy w księgowości (mile widziane w OPS);
-    doświadczenie w zakresie obsługi projektów unijnych;
-    biegła znajomość obsługi komputera;
-    obsługa programów Microsoft Office;
-    umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

Wymagania dodatkowe:
-   znajomość przepisów z zakresu:
-   gospodarki finansowej i dokonywania operacji kasowych,
-   finansów publicznych,
-   procedur rozliczania środków z funduszy Unii Europejskiej,
-   instrukcji kancelaryjnej;
  -    znajomość specyfiki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
  -    umiejętność organizacji pracy;
  -    odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;
  -    komunikatywność.


Główne obowiązki:
Do podstawowych obowiązków Księgowego do projektu należeć będzie prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych projektu „Aflatoun - znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Priorytet 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
-    prowadzenie wyodrębnionej rachunkowości projektu;
-    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach projektu;
-    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących   
      operacji gospodarczych i finansowych projektu;
-    odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową projektu;
-    dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z budżetem projektu;
-    sprawdzanie zgodności dokumentów z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu;
-    sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym;
-    przygotowywanie dokumentów do wniosków o płatność;
-    współpraca z Koordynatorem projektu przy rozliczaniu każdego etapu projektu;
-    weryfikacja rachunkowa wniosków o płatność, w tym poniesionych wydatków i ich    
      kwalifikowalności;
-    przygotowanie sprawozdań finansowych w zakresie projektu;
-    współpraca z Referatem Budżetu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd. w zakresie
      m.in. sprawozdawczości projektu;
-    prowadzenie i przygotowanie korespondencji księgowej związanej z projektem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    list motywacyjny,
-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
-    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły,
-    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
-    kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
-    oświadczenie o niekaralności,
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    do dnia:          24 marca 2017 roku
-    do godziny:    1400
-    pod adresem:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                 82-100 Nowy Dwór Gdański
                                 ul Konopnickiej 19
                                 Sekretariat


-    z dopiskiem:   Konkurs na stanowisko: „Księgowy do projektu Aflatoun - znaczy
                               zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański“


Inne informacje:
-    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
-    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
-    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
-    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
      i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane 
      przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie 
      zostaną odesłane na adres kandydata.
-    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
     w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd - w
     terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru,  nieodebrane w ww. terminie ulegną
     zniszczeniu.
-    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
     oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
     w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
-    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o
     pracę dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
-    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.
                                                                                D Y R E K T O R
                                                      Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                       w Nowym Dworze Gdańskim

                                                                          /-/  mgr Katarzyna Jureko

Załączniki

  logo.jpg 20,09 KB (jpg) szczegóły pobierz