Ogłoszenie o pracę

Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Psycholog do projektu  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-03-30  
Data wygaśnięcia
2017-06-15  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

               DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                                      OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:                                               Psycholog do projektu
„Aflatoun - znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański”
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim


Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (w równoważnym czasie pracy)
Okres zatrudnienia – na czas realizacji projektu
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19
Godziny pracy: w godzinach pracy MGOPS;
Wynagrodzenie: finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ujętych w budżecie projektu ,,Aflatoun - znaczy zmiany dla mieszkańców Miasta i Gminy  Nowy Dwór Gdański’’.


Wymagania konieczne:
-    wykształcenie wyższe na kierunku Psychologia;                                                
-    staż pracy minimum 1 rok na stanowisku psycholog;
-    zdolność do samodzielnej pracy, w tym także w warunkach trudnych;
-    dobra organizacja pracy;
-    umiejętność skutecznego komunikowania się;
-    odporność na stres;
-    kreatywność;
-    cierpliwość, sumienność, terminowość, odpowiedzialność;
-    dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów unijnych z uwzględnieniem
      organizacji i przeprowadzania treningu umiejętności psychospołecznych

Główne obowiązki:
-    indywidualne konsultacje psychologiczne z uczestnikami projektu;
-    udzielanie wsparcia psychologicznego;
-    opracowywanie ankiet;
-    opracowywanie diagnozy psychologicznej i sporządzanie opinii;
-    prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi 
      zasadami  i przepisami prawa;
-    współdziałanie w ramach projektu z Koordynatorem, asystentem Koordynatora
      i Pracownikiem socjalnym.

Wymagane dokumenty:

-    list motywacyjny;
-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
-    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji;
-    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
      zawodowe;            
-    inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym referencje;
-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy;
-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Miejsce i termin składania ofert:

-    do dnia:             30 marca 2017 r.
-    do godziny :       1200
-    pod adresem:      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                             82-100 Nowy Dwór Gdański
                             ul Konopnickiej 19
                             Sekretariat

-    z dopiskiem:       „Psycholog do projektu AFLATOUN” (1)

Inne informacje:

-    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
-    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
-    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
-    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapui zostały
      umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres
      3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną odesłane na
      adres kandydata.
-    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście w sekretariacie
      Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd - w terminie 30 dni od
      zakończenia procedury naboru,  nieodebrane w ww. terminie ulegną zniszczeniu.
-    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
      tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd.,
      ul. Konopnickiej 19,
-    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o pracę
      dostarczyć pracodawcy:
-    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
-    zaświadczenie o niekaralności,
-    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.

                                                                              D Y R E K T O R
                                                      Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                      w Nowym Dworze Gdańskim

                                                                       /-/  mgr Katarzyna Jureko