Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-05-19  
Data wygaśnięcia
2017-07-31  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

                 DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                            W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
                        OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE:

ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wymiar czasu pracy – pełny etat
Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19
Charakter pracy – praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy
                                 z zewnętrznymi instytucjami publicznymi

Wymagania konieczne:
•    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej
     albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodo-
     wych  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia
     na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
     oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;
•    kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora
      ośrodka pomocy społecznej;
•    wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
     szkolnictwie  wyższym;
•    ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122
     ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
•    co najmniej pięcioletni straż pracy, w tym trzyletni staż pracy w pomocy społecznej;
•    znajomość problematyki społecznej;
•    znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych, prawo zamówień
     publicznych,  o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
•    doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub na podobnym stanowisku;
•    doświadczenie w pozyskiwaniu i  realizacji projektów ze środków budżetu UE oraz budżetu
      państwa, w tym PFRON;
•    znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
     o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o
     pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym, prawo pracy oraz kodeks postepowania
     administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych,
     ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
     pieczy zastępczej, ustawy „Za życiem”;
•    umiejętność organizacji pracy;
•    umiejętność efektywnej pracy w zespole;
•    samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji;
•    własna inicjatywa, kreatywność;
•    odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;
•    komunikatywność;
•    dyspozycyjność;
•    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych / pod presją czasu;
•    umiejętność obsługi programów komputerowych (Microsoft Office, POMOST)
      oraz innych urządzeń biurowych;

Główne obowiązki:
•    koordynacja i nadzór nad całokształtem pracy Działu Świadczeń i Usług;
•    wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
•    nadzór nad administrowaniem systemu informatycznego POMOST%;
•    koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością z zakresu pomocy społecznej
      oraz pozyskiwanych funduszy zewnętrznych;
•    współpraca z organami administracji publicznej, wymiarem sprawiedliwości
      oraz  organizacjami pozarządowymi;
•    pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora ośrodka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z listem motywacyjnym,
•    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
•    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z fotografią,
•    kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły,
•    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
•    kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
•    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
•    oświadczenie o niekaralności,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać:
•    do dnia:         19 maja 2017 roku
•    do godziny:    12:00
•    pod adresem:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                 82-100 Nowy Dwór Gdański
                                 ul Konopnickiej 19
                                 Sekretariat

•    z dopiskiem:   Konkurs na stanowisko: „Zastępca Dyrektora MGOPS w Nowym
                            Dworze Gdańskim“

Inne informacje:
•    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane;
•    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane;
•    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani;
•    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
      i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
      przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
      zostaną odesłane na adres kandydata;
•    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd
      - w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru,  nieodebrane w ww. terminie
     ulegną zniszczeniu;
•    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
      tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd.,
      ul. Konopnickiej 19;
•    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o pracę
     dostarczyć pracodawcy:
    -    zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
    -    zaświadczenie o niekaralności,
•    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.


                                                               D Y R E K T O R
                                      Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                       w Nowym Dworze Gdańskim

                                                        /-/  mgr Katarzyna Jureko