Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
Referent  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-09-28  
Data wygaśnięcia
2017-12-14  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Wymiar czasu pracy – pełny etat
Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
Miejsce pracy –  M-GOPS w Nowym Dworze Gd., ul Konopnickiej 19

Wymagania konieczne:
•    obywatelstwo polskie;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku urzędniczym;
•    wykształcenie wyższe (preferowane magisterskie);
•    staż pracy minimum 1 rok  (w tym 6 miesięcy w administracji samorządowej),
•    znajomość przepisów:
   -    Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518
         ze zm.),
   -    Ustawy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
         (t.j. Dz. U. 2016 poz. 162 ze zm.),
   -    Ustawy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
         (t.j. Dz. U. 2016 poz. 195 ze zm.),
   -    Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
         (t.j. Dz. U. 2017 poz. 489 ze zm.)
   -    Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
         (Dz.U. 2016 poz. 1860);
   -    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
         (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257);
   -    Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
         (Dz.U. 2017 poz. 1201)
   -    Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 ze zm.);
   -    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2017
         poz. 682 ze zm.);
•    biegła znajomość obsługi komputera;
•    obsługa programów Microsoft Office;
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
•    wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, administracyjne;
•    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
•    doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
•    samodzielność, komunikatywność;
•    rzetelność, sumienność;
•    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych / pod presją czasu;
•    obsługa programu informatycznego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu
      alimentacyjnego „SYGNITY“.

Główne obowiązki:
•    obsługa klienta;
•    sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;
•    sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych;
•    terminowe realizacje zadań wynikających z przydziału czynności;
•    umiejętność interpretowania aktów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    list motywacyjny;
•    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
•    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
•    kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły;
•    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
•    kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
•    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
•    oświadczenie o niekaralności;
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      w celu rekrutacji.

Na oświadczeniu musi być złożony własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać do  28 września 2017 roku do godziny 1200
pod adresem:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19
Sekretariat
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Referent w dziale Świadczeń Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego”.

Inne informacje:
•    Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie (liczy się data wpływu do MGOPS
      w Nowym Dworze Gd.) nie będą rozpatrywane.
•    Dokumenty aplikacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
•    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
•    Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
      i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane
      przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie
      zostaną odesłane na adres kandydata.
•    Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście
      w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd -
      w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane w ww. terminie
      ulegną zniszczeniu.
•    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
      oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
      Dworze Gd., ul. Konopnickiej 19,
•    Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
      o pracę dostarczyć pracodawcy:
    -   zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do
          zatrudnienia na ww. stanowisku,
    -   zaświadczenie o niekaralności,
•    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: /055/ 247-21-72.                                                          D Y R E K T O R
                                     Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   w Nowym Dworze Gdańskim

                                                     /-/  mgr Katarzyna Jureko

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się