Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Pracownik socjalny  
E-mail
 
Telefon
55 2472172  
Fax
 
Data składania
2016-09-30  
Data wygaśnięcia
2016-12-30  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Pracownik socjalny
liczba lub wymiar etatu:  1

 

Wymagania konieczne:

-  wykształcenie:
wyższe, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z  kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;  lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ( zgodnie z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy    społecznej);

-  staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum jeden rok;

    

Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ;
-  znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-  znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego;
-  znajomość obsługi komputera, w szczególności program POMOST

 

Główne obowiązki:

-  rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,

-  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

-  kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej;

-  zaspokajanie potrzeb podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

-  współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

-  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV) i list motywacyjny,
-  kopia dyplomu ukończenia szkoły,
-  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje,
-  kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
-  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
-  oświadczenie o niekaralności;
-  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

 

Dokumenty należy składać do dnia  30 września 2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19
Sekretariat
z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko  -  „Pracownik socjalny ”

 

Inne informacje:

Przewidywany termin załatwienia: październik 2016 r.
Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje /055/ 247-21-72

Dyrektor
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Jureko

 


Informacje o wynikach naboru                                                                   

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się