Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Pracownik socjalny  
E-mail
 
Telefon
55 2472172  
Fax
 
Data składania
2016-09-30  
Data wygaśnięcia
2016-12-30  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Pracownik socjalny
liczba lub wymiar etatu:  1

 

Wymagania konieczne:

-  wykształcenie:
wyższe, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z  kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;  lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ( zgodnie z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy    społecznej);

-  staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum jeden rok;

    

Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ;
-  znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-  znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego;
-  znajomość obsługi komputera, w szczególności program POMOST

 

Główne obowiązki:

-  rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,

-  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

-  kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej;

-  zaspokajanie potrzeb podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

-  współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

-  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV) i list motywacyjny,
-  kopia dyplomu ukończenia szkoły,
-  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje,
-  kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
-  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
-  oświadczenie o niekaralności;
-  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

 

Dokumenty należy składać do dnia  30 września 2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19
Sekretariat
z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko  -  „Pracownik socjalny ”

 

Inne informacje:

Przewidywany termin załatwienia: październik 2016 r.
Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje /055/ 247-21-72

Dyrektor
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Jureko

 


Informacje o wynikach naboru