Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH (DOROSŁYCH, DZIECI) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Ulica
ul. Marii Konopnickiej  
Numer budynku
19  
Data publikacji od
2017-12-14  
Data publikacji do
2018-04-26  
Termin składania ofert
2017-12-22 11:00  

Nr sprawy OPS.261.150.2017


                                                          ZAMAWIAJĄCY:
                  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim
                                                        ul. Konopnickiej 19
                                               82-100 Nowy Dwór Gdański


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH (DOROSŁYCH, DZIECI) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób bezdomnych (dorosłych, dzieci)   - Świadczeniobiorców MGOPS.
2.    Wielkość oraz zakres:  świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału obejmuje około 24 osób bezdomnych (dorosłych, dzieci)  skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej przez MGOPS (Świadczeniobiorców MOPS).
Świadczeniobiorcy, to w szczególności mężczyźni, osoby uzależnione od alkoholu, wymagające specjalistycznego wsparcia i terapii, aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, także osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety, kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi.
Przedmiotem zamówienia jest zatem zapewnienie schronienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału w szczególności dla:
1)    do 9 mężczyzn (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
2)    do 10 osób bezdomnych (mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu  niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
3)    do 3 kobiet (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;.
4)    do 2 kobiet w ciąży lub samotnych rodziców (głównie matek) z dziećmi (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

kod CPV: 85311000-2

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części niniejszego zamówienia tj.

Część A -
1.    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia -  do 9 mężczyzn (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
2.    Ilość osób: nie więcej niż 9 osób jednocześnie.
3.    Kryteria oceny ofert: 60% cena + 35% odległość miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego + 5% zapewnienie transportu osoby bezdomnej z terenu Nowego Dworu Gdańskiego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Gminie Nowy Dwór Gdański do schroniska.

4.    Część B –
1.    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia -  do 10 osób bezdomnych (mężczyzn), które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu  niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
2.    Ilość osób: nie więcej niż 10 osób jednocześnie.
3.    Kryteria oceny ofert: 60% cena + 35% odległość miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego + 5% zapewnienie transportu osoby bezdomnej z terenu Nowego Dworu Gdańskiego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Gminie Nowy Dwór Gdański do schroniska.

Część C -
1.    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia -  do 3 kobiet (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;.
2.    Ilość osób: nie więcej niż 3 osoby jednocześnie.
3.    Kryteria oceny ofert: 60% cena + 35% odległość miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego + 5% zapewnienie transportu osoby bezdomnej z terenu Nowego Dworu Gdańskiego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Gminie Nowy Dwór Gdański do schroniska.

Część D -
1.    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia - do 2 kobiet w ciąży lub samotnych rodziców (głównie matek) z dziećmi (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dziennie  lub  trzech w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
2.    Ilość osób: nie więcej niż 2 osoby jednocześnie.
3.    Kryteria oceny ofert: 60% cena + 35% odległość miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego + 5% zapewnienie transportu osoby bezdomnej z terenu Nowego Dworu Gdańskiego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Gminie Nowy Dwór Gdański do schroniska.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Realizacja zamówienia wymaga Wykonawcy, który dysponuje zapleczem personalnym, spełniającym następujące wymagania:  
1)    dysponuje personelem do realizacji zamówienia:
  -    z wykształceniem wyższym, średnim lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna osób starszych posiadający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie lub
  -    ukończoną szkołę asystentek/ów, opiekunów medycznych lub asystentów osoby niepełnosprawnej lub
  -    z wykształceniem podstawowym posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie opiekuna osób starszych lub opiekuna medycznego lub opiekuna w domu pomocy społecznej,
2)    dysponuje budynkiem, w którym będzie wykonywana usługa
3)    prowadzeni pracę socjalną w stosunku do Świadczeniobiorców

2.    W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:
1)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ,
2)    wykaz osób, na załączniku nr 4 do IWZ;
3)    informację o lokalu dostępnym Wykonawcy, według załącznika nr 5 do IWZ
Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale.
3.    Potencjał podmiotu trzeciego:
1.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.    
4.    Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1)    formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do IWZ;
Ww. formularz należy złożyć w oryginale.
2)    oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 9 -10 do IWZ;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3)    zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
4)    odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w Rozdziale VII IWZ;
5)    oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ;
    Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5.    KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Dla części A-D
a)    cena oferty brutto – cena za osobodobę - waga 60 %
b)    odległość miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego – waga 35%
c)    zapewnienie  transportu osoby bezdomnej kierowanej do schroniska z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (obejmującego gminę Nowy Dwór Gdański) do schroniska (dotyczy to również osoby bezdomnej, znajdującej się na terenie Nowego Dworu Gdańskiego, mającej trudność w samodzielnym poruszaniu się, – waga 5%.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1)    ofertę należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Konopnickiej 19, pok.10-12 - sekretariat, w terminie do dnia 22.12.2017 r., do godz. 11.00
2)    otwarcie ofert odbędzie się w dn. 22.12.2017r., o godz. 11.15 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Konopnickiej 19, pok. 11

OSOBA DO KONTAKTU
Dariusz Gogola, tel: 55 247 21 72 w. 7,  5333 299 30,  fax 55 247 21 72,  e-mail swiadczenia@mgopsndg.pl   

Załączniki do ogłoszenia, stanowiące jego integralną część:
IWZ
załączniki do IWZDyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

                                      /-/ mgr Katarzyna Jureko

Załączniki

  IWZ Schronienie.pdf 884,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IWZ schronienie - zalaczniki.docx 140,64 KB (doc) szczegóły pobierz